Algemene Voorwaarden
Van: Rederij Rembrandt, Blauwpoortshaven 5, 2312 EL Leiden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Rederij Rembrandt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Rederij Rembrandt.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rederij Rembrandt en een cliënt waarop Rederij Rembrandt deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rederij Rembrandt en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Rederij Rembrandt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Rederij Rembrandt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en/of telefonisch binnen de bovenvermelde 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst is definitief/bindend als, een door Rederij Rembrandt opgemaakte, schriftelijke bevestiging per post/mail is toegestuurd.
2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de rondvaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van Rederij Rembrandt en/of de schipper in functie.
3. Rederij Rembrandt en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.
4. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot. Een eventueel verzoek hiertoe is ter beoordeling van Rederij Rembrandt.
5. Cliënt dient alle aanwijzingen van Rederij Rembrandt of zijn medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot het kassaponton, de afvaartsteiger of de rondvaartboot kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door Rederij Rembrandt noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 5 Vertraging
1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Rederij Rembrandt aan cliënt doorberekend.
Bij overschrijding van de afvaarttijd zal ieder kwartier of deel daarvan door cliënt betaald worden. Evenals extra kosten voor bedienend-, gidsend- en ander medeopvarend personeel, indien van toepassing.
2. Grote door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 6 Betaling
1. De cliënt betaalt na het ondertekenen van de schriftelijke bevestiging het overeengekomen bedrag voorafgaand aan de rondvaart contant of per elektronische betaling aan de kassa van Rederij Rembrandt of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Rederij Rembrandt is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,00.
3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 7 Catering1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door Rederij Rembrandt zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Rederij Rembrandt en cliënt.
2. Bij annulering van bestelde catering binnen 7 dagen voor de afvaartdatum zal de bederfelijke waar volledig voor rekening van cliënt komen.

Artikel 8 Annulering door cliënt
1. Bij annulering na retournering van de ondertekende schriftelijke bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,00 administratiekosten te betalen.
2. Bij annulering van 6 weken voor de afvaartdatum is cliënt verplicht 10% van de totaalprijs te betalen.
3. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de afvaartdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
4. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afvaartdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de afvaartdatum is cliënt verplicht 75% van de totaalprijs te betalen.
6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de afvaartdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 Deelannulering
1. Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
2. De schipper in functie beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers indien het aantal passagiers dat op de schriftelijke bevestiging is aangegeven, wordt overschreden. Hierbij wordt het maximum aantal toe te laten passagiers strikt gehandhaafd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Rederij Rembrandt
1. Rederij Rembrandt is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
2. Rederij Rembrandt is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van Rederij Rembrandt.
3. Rederij Rembrandt is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van het kassaponton, de afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt het kassaponton, de afvaartsteiger en de rondvaartboot geheel op eigen risico.
4. Rederij Rembrandt is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
5. Rederij Rembrandt is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
6. Voor zover Rederij Rembrandt aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
7. Voor zover Rederij Rembrandt aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid cliënt
1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van Rederij Rembrandt of derden.
2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan Rederij Rembrandt en/of zijn medewerkers berokkent.
3. Alle door Rederij Rembrandt georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico van cliënt plaats.
4. Cliënt vrijwaart Rederij Rembrandt van schadeclaims door derden.

Artikel 12 Klachten
1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk bij Rederij Rembrandt te worden ingediend.
2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan twee dagen na de rondvaart worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.
3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op de avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 14 Veiligheid
1. Cliënt moet ten alle tijden aanwijzingen van de schipper in functie en/of medewerkers van Rederij Rembrandt opvolgen.
2. Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden heeft de schipper in functie en/of medewerkers van Rederij Rembrandt het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag en/of inmiddels genoten catering.